Czas trwania umowy najmu – jak go określić?

Umowę najmu lokalu można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie na czas nieoznaczony strony ustalają okres wypowiedzenia, najczęściej jednomiesięczny, a umowa trwa dotąd dopóki nie zostanie przez którąś ze stron wypowiedziana. W przypadku umów na czas oznaczony najczęściej wybiera się okres 12 miesięcy. Po tym okresie umowa najmu wygasa. Jeśli strony chciałyby ją przedłużyć powinny sporządzić aneks, w którym określą warunki kontynuowania umowy najmu.