Czym jest umowa najmu?

Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Dobra umowa najmu powinna mieć formę pisemną i zawierać m.in następujące zapisy: wyraźnie określony czas trwania, sposób wypowiedzenia lub wygaśnięcia, umowa powinna określać wysokość i cel kaucji, powinna precyzyjnie mówić o obowiązkach i prawach wynajmującego jak i najemcy.