Kłopotliwy, nieuczciwy, nierzetelny najemca – czy można się przed nim ustrzec?

Kłopotliwy, nieuczciwy, nierzetelny najemca – czy można się przed nim ustrzec?

Tak. Ale zdecydowanie w myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć". Pośpiech przy podejmowaniu ważnych decyzji nigdy nie jest wskazany. A taką ważną decyzją jest przecież wynajęcie nieznanym ludziom naszego mieszkania...

Kim jest wynajmujący?

Kim jest wynajmujący?

Wynajmujący to właściciel nieruchomości, będący stroną w umowie najmu. Przy podpisywaniu umowy najmu, wynajmujący musi wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości będącej przedmiotem najmu, czyli dokumentami stwierdzającymi że w/w nieruchomość...

Kim jest najemca?

Kim jest najemca?

Najemca to osoba czasowo władająca nieruchomością, będąca stroną w ramach umowy zawartej z wynajmującym. Tak jak w przypadku wynajmującego (gdy weryfikujemy jego prawo do nieruchomości), tak i w przypadku najemcy...

Czym jest umowa najmu?

Czym jest umowa najmu?

Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę....

Czym jest najem okazjonalny i instytucjonalny?

Czym jest najem okazjonalny i instytucjonalny?

Czym jest najem okazjonalny? Umowa najmu okazjonalnego to szczególny rodzaj umowy najmu, dodatkowo zabezpieczający prawa właściciela. To spisywane w obecności notariusza oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym najemca...

Czas trwania umowy najmu – jak go określić?

Czas trwania umowy najmu – jak go określić?

Umowę najmu lokalu można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie na czas nieoznaczony strony ustalają okres wypowiedzenia, najczęściej jednomiesięczny, a umowa trwa dotąd dopóki nie zostanie przez którąś...

Czym jest kaucja?

Czym jest kaucja?

Podstawowym celem kaucji jest zabezpieczenie umowy najmu, obejmujące potencjalne zniszczenia samego lokalu lub jego wyposażenia, jak również koszty zużycia mediów (opłat eksploatacyjnych). Kaucja jest wpłacana przez najemcę wynajmującemu przy podpisaniu...

Co to są koszty eksploatacyjne mieszkania? Jak rozliczać opłaty eksploatacyjne wynajmowanej nieruchomości?

Co to są koszty eksploatacyjne mieszkania? Jak rozliczać opłaty eksploatacyjne wynajmowanej nieruchomości?

W przypadku wynajmowania mieszkania mamy do czynienia z trzema rodzajami opłat, których wyraźne rozdzielenie powinno być nieodzownym elementem każdej umowy najmu i każdego efektywnego zarządzania najmem. Te opłaty to: Czynsz...