Zapewniając naszym klientom najwyższą jakość świadczonych usług, oraz działając w zgodzie z wymogami prawa, firma Fiesta ZN Sp. z o.o. wprowadziła politykę prywatności zgodną z zasadami wyznaczonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, deklarujemy że dane osobowe pozyskane od naszych klientów:

 • Są przetwarzane zgodne z prawem.
 • Przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne.
 • Dbamy o to by Twoje dane były aktualne, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym.
 • Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest Fiesta ZN Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 1 (domofon nr 4, piętro 4), adres mailowy do kontaktu w sprawie danych osobowych: bok@fiestazn.pl

Na jakiej podstawie prawnej, w jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe zbierane są w celu skutecznego wykonywania Umów Najmu i Umów o świadczenie usług zarządzania nieruchomościami pod wynajem, której stroną będzie administrator. Zbieramy następujące dane osobowe (podstawa prawna art. 6, 1b i art. 6, 1c):

 • dane identyfikujące osobę (PESEL, NIP, imię, nazwisko, dane z dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, obywatelstwo)
 • dane teleadresowe i adresowe
 • informacja o zatrudnieniu

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustaw lub szczególnych przepisów prawa, dane będą przechowywanie przez okres który został w tych ustawach i przepisach określony.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane art 6 pkt. 1a do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnej formie poprzez kontakt z bok@fiestazn.pl

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów efektywnego funkcjonowania firmy wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych art 6 pkt. 1F, przez okres 10 lat. Osoba której dane są przetwarzane może wnieść sprzeciw wobec takiej decyzji administratora na kontakt bok@fiestazn.pl

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Dostęp do Pani /Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania umowy zarządzania najmem, a także strony umowy najmu zawierane przez Fiesta ZN Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy firmy Fiesta ZN
 • portale internetowe specjalizujące się w reklamie i obrocie nieruchomości
 • firmy zapewniające: usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne i windykacyjne, usługi remontowo-budowlane
 • biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz firmy zarządzające nieruchomościami
 • strony zawierające umowy najmu i umowy o zarządzanie nieruchomościami
 • na podstawie szczególnych przepisów prawa Urzędy Skarbowe i ZUS.

Prawa naszych klientów wynikające z RODO

 • Prawo dostępu do danych i uzyskanie potwierdzenia czy firma Fiesta ZN Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych jeśli dalsze ich przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów prawa
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych